Služby štatistu

 

Medzi služby štatistu zaraďujeme štatistické spracovanie údajov k tomu ponúkame spracovanie grafov a tabuliek a zrozumiteľnú interpretáciu výsledkov, poradenstvo pri zostavovaní dotazníkov, konzultácie pri výbere štatistických metód a pri interpretácii výsledkov. Poradenstvo pri posudkoch k štatistike.

Medzi najžiadanejšie štatistické metódy patrí T- test, F – test, Pearsonov korelačný koeficient, Anova, korelačná i regresná analýza údajov. Štandardom je popisná štatistika (početnosť, modus, medián, priemer a iné). Ďalej sú to viacrozmerné štatistiky – zhluková, či diskriminačná analýza.

Pomáhame so spracovaním štandardizovaných dotazníkov, modely efektívnosti, pri štatistických analýzach v medicíne, psychológie, ošetrovateľstve, marketingu, manažmentu a pri iných analýzach.

Ď

Komentáre sú uzavreté.